Brands
 

BLUEARROW

6.0kg.cm 0.04sec/60° (760μs)@7.4V 57g
6.0kg.cm 0.04sec/60° (760μs)@7.4V 57g
D5045MG

6.0kg.cm 0.04sec/60° @7.4V 57g
6.0kg.cm 0.04sec/60° @7.4V 57g
D5041MG

23.00kg.cm 0.13sec/60° @7.4V 57g
23.00kg.cm 0.13sec/60° @7.4V 57g
D5043MG

9.0kg.cm 0.07sec/60° @7.4V 57g
9.0kg.cm 0.07sec/60° @7.4V 57g
D5042MG

30.00kg.cm 0.18sec/60° @7.4V 57g
30.00kg.cm 0.18sec/60° @7.4V 57g
D5044MG

1.40kg.cm 0.033sec/60°@6.0V 9.0g
1.40kg.cm 0.033sec/60°@6.0V 9.0g
H0988UHS

1.20kg.cm 0.06sec/60°@6.0V 6.3g
1.20kg.cm 0.06sec/60°@6.0V 6.3g
H0640UHS

1.50kg.cm 0.06sec/60°@6.0V 6.5g
1.50kg.cm 0.06sec/60°@6.0V 6.5g
D0660NPO

5.50kg.cm 0.061sec/60° @7.4V 17.5g
5.50kg.cm 0.061sec/60° @7.4V 17.5g
D1690UTM-HV

3.50kg.cm 0.031sec/60° @7.4V 13.8g
3.50kg.cm 0.031sec/60° @7.4V 13.8g
D1680USP-HV

5.10kg.cm 0.055sec/60°@7.4V 30.0g
5.10kg.cm 0.055sec/60°@7.4V 30.0g
BA-15-5-HV

8.40kg.cm 0.09sec/60°@7.4V 30.0g
8.40kg.cm 0.09sec/60°@7.4V 30.0g
BA-15-8-HV

1