2018

BLUEARROW

3.50kg.cm 0.031sec/60° @7.4V 13.8g
3.50kg.cm 0.031sec/60° @7.4V 13.8g
D1680USP-HV

BRAVE SERVO
BRAVE SERVO
MIBL B20Car-2010SG

25.0kg-cm 0.20sec/60° @ 6.0V (0.9ms-2.1ms)150° /180° /270° /330° 56g
25.0kg-cm 0.20sec/60° @ 6.0V (0.9ms-2.1ms)150° /180° /270° /330° 56g
MI1518MG

5.50kg.cm 0.061sec/60° @7.4V 17.5g
5.50kg.cm 0.061sec/60° @7.4V 17.5g
D1690UTM-HV

BRAVE SERVO
BRAVE SERVO
MIBL B20Car-2211SG

BA CLASSIC
BA CLASSIC
H1700HS-HV

BRAVE SERVO
BRAVE SERVO
MIBL B20Car-2312SG

BA CLASSIC
BA CLASSIC
D1730HT-HV

1.40kg.cm 0.033sec/60°@6.0V 9.0g
1.40kg.cm 0.033sec/60°@6.0V 9.0g
H0988UHS

1.80kg.cm 0.045sec/60°@7.4V 6.5g
1.80kg.cm 0.045sec/60°@7.4V 6.5g
D0363HT-HV

3.60kg.cm 0.08sec/60°@7.4V 7.3g
3.60kg.cm 0.08sec/60°@7.4V 7.3g
D0474HT-HV

4.20kg.cm 0.056sec/60°@7.4V 7.9g
4.20kg.cm 0.056sec/60°@7.4V 7.9g
D0576HT-HV

1