Brands
 

Polyoxymethylene Gear set

3.50kg.cm 0.031sec/60° @7.4V 13.8g
3.50kg.cm 0.031sec/60° @7.4V 13.8g
D1680USP-HV

1.20kg.cm 0.06sec/60°@6.0V 6.3g
1.20kg.cm 0.06sec/60°@6.0V 6.3g
H0640UHS

1.50kg.cm 0.06sec/60°@6.0V 6.5g
1.50kg.cm 0.06sec/60°@6.0V 6.5g
D0660NPO

8.80kg.cm 0.13sec/60°@7.4V 49g
8.80kg.cm 0.13sec/60°@7.4V 49g
BLS361PG-HV

3.8kg.cm 0.06sec/60° @6.0V 25.0g
3.8kg.cm 0.06sec/60° @6.0V 25.0g
D2610

5.10kg.cm 0.11sec/60° @6.0V 25g
5.10kg.cm 0.11sec/60° @6.0V 25g
D2611

0.40kg.cm 0.11sec/60°@4.8V 2.9g
0.40kg.cm 0.11sec/60°@4.8V 2.9g
S02510/2511/2512

0.42kg.cm 0.08sec/60° @4.2V 3g
0.42kg.cm 0.08sec/60° @4.2V 3g
D03010/3011/3012

0.70kg.cm 0.09sec/60° @6.0V 3.6g
0.70kg.cm 0.09sec/60° @6.0V 3.6g
S03611

 0.80kg.cm 0.10sec/60° @6.0V 4.3g
0.80kg.cm 0.10sec/60° @6.0V 4.3g
S04310

1